ma. okt 21st, 2019

Nettism

Gezondheid & Sport Uitgelicht

Servicevoorwaarden

Algemene voorwaarden

 1. BINDEND EFFECT. Dit is een bindende overeenkomst tussen u en Nettism (‘ons’, ‘wij’, ‘bedrijf’). Door de internetsite op https://Nettism.com (de ‘Site’) te gebruiken, gaat u ermee akkoord zich aan deze Gebruiksvoorwaarden te houden. Als u deze Gebruiksvoorwaarden op enig moment onaanvaardbaar vindt, moet u de Site onmiddellijk verlaten en het gebruik ervan staken.
 2. PRIVACYBELEID. We respecteren uw privacy en staan ​​u toe om de behandeling van uw persoonlijke gegevens te regelen. Een volledige verklaring van ons huidig ​​privacybeleid is te vinden door hier te klikken. Ons privacybeleid wordt door deze verwijzing uitdrukkelijk in deze Overeenkomst opgenomen.
 3. TOEPASSELIJKE WET. Deze gebruiksvoorwaarden zullen worden geïnterpreteerd in overeenstemming met en worden beheerst door de wetten van Californië en de Verenigde Staten, zonder verwijzing naar regels met betrekking tot juridische conflicten. Deze site is bedoeld voor gebruik door personen die gevestigd zijn in de Verenigde Staten van Amerika.
 4. MINIMUM LEEFTIJD. Je moet ten minste 18 jaar oud zijn om toegang te krijgen tot en deel te nemen aan deze site. U garandeert en garandeert dat u ten minste 18 jaar oud bent en dat u deze Overeenkomst juridisch kunt aangaan.
 5. SESSUPS EN MAILINGEN VAN EBOOK. U hebt de mogelijkheid, maar geen verplichting, om u aan te melden en een gratis eBoek van ons te ontvangen. Als u dit doet, stemt u ermee in om verdere e-mails van ons van commerciële aard te ontvangen.
 6. E-MAILCOMMUNICATIE. Wanneer u contact met ons opneemt, stemt u er uitdrukkelijk mee in en stemt u ermee in om e-mailreacties van ons te ontvangen. Deze e-mailberichten kunnen van commerciële of niet-commerciële aard zijn. Niet-commerciële e-mails kunnen omvatten, maar zijn niet beperkt tot, administratieve problemen en aankondigingen van wijzigingen in deze voorwaarden, het privacybeleid of andere sitedocumentatie.
 7. GEBRUIK VAN SOFTWARE. Het Bedrijf kan bepaalde software via de Site beschikbaar stellen voor u. Als u software van de Site downloadt, wordt de software, inclusief alle bestanden en afbeeldingen die zijn opgenomen in of gegenereerd door de software, en bijbehorende gegevens (gezamenlijk ‘Software’) geacht door het Bedrijf aan u in licentie te zijn gegeven voor uw persoonlijke, niet-commerciële, alleen thuisgebruik. Het Bedrijf draagt ​​de titel of de intellectuele eigendomsrechten op de Software niet over en het Bedrijf behoudt de volledige en volledige eigendom van de Software, evenals alle intellectuele eigendomsrechten daarop. U mag de Software niet verkopen, herdistribueren of reproduceren, noch mag u de Software decompileren, reverse-engineeren, disassembleren of anderszins converteren naar een door mensen waarneembare vorm. Alle handelsmerken en logo’s zijn eigendom van het Bedrijf of zijn licentiegevers en u mag ze op geen enkele manier kopiëren of gebruiken.
 8. INHOUD VAN DE GEBRUIKER. Door het plaatsen, downloaden, weergeven, uitvoeren, verzenden of op andere wijze verspreiden van informatie of andere inhoud (‘Gebruikersinhoud’) naar de site, verleent u Bedrijf, zijn dochterondernemingen, functionarissen, directeurs, werknemers, adviseurs, agenten en vertegenwoordigers een permanente niet-exclusieve licentie om Gebruikerscontent te gebruiken in verband met de werking van de internetbedrijven van het Bedrijf, zijn gelieerde ondernemingen, functionarissen, directeurs, werknemers, adviseurs, agenten en vertegenwoordigers, inclusief maar niet beperkt tot het recht om te kopiëren, distribueren, verzenden, publiekelijk weergeven, openbaar uitvoeren, reproduceren, bewerken, vertalen en opnieuw formatteren van gebruikerscontent. U krijgt geen vergoeding voor gebruikerscontent. U stemt ermee in dat het Bedrijf uw naam mag publiceren of anderszins vrijgeven in verband met uw Gebruikersinhoud. Door Gebruikerscontent op de site te plaatsen, garandeert en verklaart u dat u de eigenaar bent van de Gebruikerscontent of anderszins gemachtigd bent om Gebruikerscontent te plaatsen, distribueren, weergeven, uitvoeren, verzenden of anderszins verspreiden.
 9. NALEVING VAN INTELLECTUELE EIGENDOMSRECHTEN. Wanneer u de site bezoekt, gaat u ermee akkoord om de intellectuele eigendomsrechten van anderen te respecteren. Uw gebruik van de site is te allen tijde onderworpen aan en onderworpen aan wetten met betrekking tot het auteursrecht en het gebruik van intellectueel eigendom. U gaat ermee akkoord geen informatie of inhoud (gezamenlijk ‘Inhoud’) te uploaden, te downloaden, weer te geven, uit te voeren, te verzenden of anderszins te verspreiden in strijd met de auteursrechten, handelsmerken of andere intellectuele eigendom of eigendomsrechten van derden. U stemt ermee in zich te houden aan de wetten met betrekking tot het auteursrecht en het gebruik van intellectuele eigendom, en u bent als enige verantwoordelijk voor schendingen van toepasselijke wetgeving en voor inbreuken op rechten van derden veroorzaakt door inhoud die u verstrekt of verzendt, of die wordt verstrekt of verzonden met uw gebruikers-ID. De bewijslast dat een Inhoud geen wetten of rechten van derden overtreedt, rust uitsluitend bij u. Alle zaken rond Digital Millennium Copyright Act worden verwerkt overeenkomstig ons DMCA-beleid, dat u kunt openen via de DMCA-link onderaan de pagina.
 10. ONJUISTE INHOUD. U gaat ermee akkoord geen Inhoud te uploaden, te downloaden, weer te geven, uit te voeren, te verzenden of anderszins te verspreiden die (a) lasterlijk, lasterlijk, obsceen, pornografisch, beledigend of bedreigend is; (b) pleit voor of aanmoedigt gedrag dat een strafbaar feit zou kunnen vormen, aanleiding zou kunnen geven tot civiele aansprakelijkheid, of anderszins toepasselijke lokale, staats-, nationale of buitenlandse wet- of regelgeving zou schenden; (c) adverteert of anderszins fondsen wendt of een uitnodiging is voor goederen of diensten; of (d) biedt medisch advies aan andere gebruikers. Bedrijf behoudt zich het recht voor om uw ontvangst, verzending of andere distributie van dergelijk materiaal via de site te beëindigen en, indien van toepassing, dergelijk materiaal van zijn servers te verwijderen. Het bedrijf is van plan volledig samen te werken met wetshandhavingsfunctionarissen of -agentschappen bij het onderzoeken van enige overtreding van deze voorwaarden of van toepasselijke wetgeving.
 11. NALEVING VAN WETGEVING INZAKE INTELLECTUELE EIGENDOM. Wanneer u de Site bezoekt, stemt u ermee in zich aan de wet te houden en de intellectuele eigendomsrechten van anderen te respecteren. Uw gebruik van de Site is te allen tijde onderworpen aan en onderworpen aan wetten met betrekking tot het auteursrecht en het gebruik van intellectueel eigendom. U gaat ermee akkoord geen informatie of inhoud (gezamenlijk ‘Inhoud’) te uploaden, te downloaden, weer te geven, uit te voeren, te verzenden of anderszins te verspreiden in strijd met de auteursrechten, handelsmerken of andere intellectuele eigendom of eigendomsrechten van derden. U stemt ermee in zich te houden aan de wetten met betrekking tot het auteursrecht en het gebruik van intellectuele eigendom, en u bent als enige verantwoordelijk voor schendingen van toepasselijke wetgeving en voor inbreuken op rechten van derden veroorzaakt door inhoud die u verstrekt of verzendt, of die wordt verstrekt of verzonden via uw account. De bewijslast dat een Inhoud geen wetten of rechten van derden overtreedt, rust uitsluitend bij u.
 12. GEEN GARANTIES. WIJ WIJZEN HIERBIJ ALLE GARANTIES AF. WE ZIJN DE SITE BESCHIKBAAR ‘ZOALS HET IS’ ZONDER ENIGE GARANTIE. U NEEMT HET RISICO OP VAN ELKE EN ALLE SCHADE OF VERLIES VAN HET GEBRUIK VAN OF HET NIET KUNNEN GEBRUIKEN VAN DE SITE OF DE DIENST. VOOR ZOVER MAXIMAAL IS TOEGESTAAN DOOR DE WET, WIJZEN WE UITDRUKKELIJK ALLE GARANTIES AF, EXPLICIET OF IMPLICIET, MET BETREKKING TOT DE SITE, INCLUSIEF MAAR NIET BEPERKT TOT IMPLICIETE GARANTIES VAN VERKOOPBAARHEID, GESCHIKTHEID VOOR EEN BEPAALD DOEL OF NIET-INBREUKMAKENDHEID. WE GARANDEREN NIET DAT DE SITE OF DE DIENST AAN UW VEREISTEN VOLDOET OF DAT DE WERKING VAN DE SITE OF DE DIENST ONONDERBROKEN OF FOUTLOOS ZAL ZIJN.
 13. BEPERKTE AANSPRAKELIJKHEID. ONZE AANSPRAKELIJKHEID IS AAN U BEPERKT. VOOR ZOVER MAXIMAAL IS TOEGESTAAN DOOR DE WET, ZULLEN WE IN GEEN GEVAL AANSPRAKELIJK ZIJN VOOR SCHADE VAN WELKE AARD DAN OOK (INCLUSIEF, MAAR NIET BEPERKT TOT, SPECIALE, INCIDENTELE OF GEVOLGSCHADE, VERLOREN WINST OF VERLOREN GEGEVENS, ONGEACHT DE VERWACHTING VAN DIE SCHADE ) DIE VOORTVLOEIT UIT OF IN VERBAND MET UW GEBRUIK VAN DE SITE OF ENIGE ANDERE MATERIALEN OF DIENSTEN DIE U DOOR ONS AANBODEN HEEFT. Deze beperking is van toepassing ongeacht of de schade voortvloeit uit contractbreuk, onrechtmatige daad of enige andere juridische theorie of vorm van actie.
 14. GELIEFDE SITES. We hebben geen controle over en geen aansprakelijkheid voor websites of materialen van derden. We werken samen met een aantal partners waarvan de internetsites mogelijk gekoppeld zijn aan de Site. Omdat we geen controle hebben over de inhoud en prestaties van deze partner- en gelieerde sites, geven we geen garanties over de juistheid, valuta, inhoud of kwaliteit van de informatie die door dergelijke sites wordt verstrekt, en we nemen geen verantwoordelijkheid voor onbedoeld, aanstootgevend, onnauwkeurig , misleidende of onwettige inhoud die zich op die sites kan bevinden. Op dezelfde manier hebt u van tijd tot tijd in verband met uw gebruik van de Site toegang tot inhouditems (inclusief maar niet beperkt tot websites) die eigendom zijn van derden. U erkent en gaat ermee akkoord dat wij geen garanties geven over, en geen verantwoordelijkheid nemen voor, de nauwkeurigheid, valuta, inhoud of kwaliteit van deze inhoud van derden, en dat, tenzij uitdrukkelijk anders bepaald, deze gebruiksvoorwaarden uw gebruik van eventuele en alle inhoud van derden.
 15. VERBODEN GEBRUIK. We leggen bepaalde beperkingen op aan uw toelaatbare gebruik van de site. Het is verboden om beveiligingsfuncties van de Site te schenden of proberen te schenden, waaronder, maar niet beperkt tot, (a) toegang tot inhoud of gegevens die niet voor u bestemd zijn, of inloggen op een server of account waartoe u niet bevoegd bent; (b) proberen om de kwetsbaarheid van de Site of een gekoppeld systeem of netwerk te onderzoeken, te scannen of te testen, of om veiligheids- of authenticatiemaatregelen te schenden zonder de juiste toestemming; (c) het storen of proberen te interfereren met de service aan een gebruiker, host of netwerk, inclusief maar niet beperkt tot het indienen van een virus op de Site, overbelasting, ‘flooding’, ‘spamming’, ‘mail bombing’, ‘ crashen ‘of het instellen van een’ DDOS’-aanval op de Site; (d) het gebruik van de Site om ongevraagde e-mail te verzenden, inclusief maar niet beperkt tot promoties of advertenties voor producten of diensten; (e) het smeden van een TCP / IP-pakketkop of een deel van de headerinformatie in elke e-mail of in een bericht met behulp van de Site; of (f) het proberen te wijzigen, reverse-engineeren, decompileren, disassembleren of anderszins reduceren of proberen te reduceren tot een door mensen waarneembare vorm van de broncode die door ons wordt gebruikt bij het aanbieden van de Site. Elke overtreding van systeem- of netwerkbeveiliging kan u civiel en / of strafrechtelijk aansprakelijk stellen.
 16. VRIJWARING. U gaat ermee akkoord ons te vergoeden voor bepaalde handelingen en nalatigheden. U stemt ermee in om het bedrijf, zijn gelieerde ondernemingen, functionarissen, directeuren, werknemers, adviseurs, agenten en vertegenwoordigers te vrijwaren, te verdedigen en te behouden voor alle aanspraken van derden, verliezen, aansprakelijkheid, schade en / of kosten (inclusief redelijke advocaatkosten) en kosten) die voortvloeien uit uw toegang tot of gebruik van de Site, uw schending van deze Gebruiksvoorwaarden, of uw inbreuk, of inbreuk door een andere gebruiker van uw account, op enig intellectueel eigendom of ander recht van een persoon of entiteit. We zullen u onmiddellijk op de hoogte brengen van een dergelijke claim, verlies, aansprakelijkheid of vordering en zullen u op uw kosten redelijke hulp bieden bij het verdedigen van dergelijke claims, verlies, aansprakelijkheid, schade of kosten.
 17. AUTEURSRECHT. Alle inhoud van de site of dienst is: Copyright © 2019 Nettism.
 18. SEVERABILITY; AFSTAND. Als, om welke reden dan ook, een rechtbank met competente jurisdictie een voorwaarde in deze Gebruiksvoorwaarden niet-afdwingbaar acht, blijven alle andere bepalingen en voorwaarden onverminderd van kracht en volledig van kracht. Geen verklaring van afstand van enige schending van enige bepaling van deze Gebruiksvoorwaarden houdt een verklaring in van afstand van enige voorgaande, concurrente of daaropvolgende inbreuk op dezelfde of enige andere bepaling hiervan en geen verklaring van afstand wordt van kracht tenzij schriftelijk gedaan en ondertekend door een geautoriseerde vertegenwoordiger van de afzienbare partij.
 19. GEEN LICENTIE. Niets op de Site mag worden opgevat als het verlenen van een licentie voor het gebruik van handelsmerken, servicemerken of logo’s die eigendom zijn van ons of van een derde partij.
 20. GEBRUIK VAN DE VERENIGDE STATEN ALLEEN. De site wordt beheerd en beheerd door het bedrijf vanuit zijn kantoren in de staat Californië. Het domein van de website is geregistreerd in de Verenigde Staten en de site wordt gehost in de Verenigde Staten. Het beoogde publiek voor deze site bestaat alleen uit personen in de Verenigde Staten. Het bedrijf verklaart niet dat een van de materialen of de services waartoe u toegang hebt gekregen, beschikbaar of geschikt zijn voor gebruik op andere locaties. Uw gebruik van of toegang tot de Site mag niet worden geïnterpreteerd als het bedrijf opzettelijk gebruik maakt van de voordelen of het voorrecht om zaken te doen in een andere staat of jurisdictie dan Californië en de Verenigde Staten.
 21. AMENDEMENTEN. Het bedrijf behoudt zich het recht voor deze voorwaarden te wijzigen. Mocht Bedrijf proberen een dergelijke wijziging aan te brengen, waarvan wij bepalen dat deze naar ons goeddunken van materieel belang is, dan zullen wij:

(a) U op de hoogte brengen per e-mail van genoemde wijziging 15 dagen voordat de wijziging van kracht wordt, en

(b) Publiceren op startpagina het feit dat een wijziging zal worden aangebracht.

Als een bevoegde rechtbank deze wijzigingsbepaling nietig verklaart, wordt deze wijzigingsclausule beëindigd als onderdeel van deze overeenkomst. Alle wijzigingen aan de Voorwaarden zijn toekomstgericht.